CGDN - Cơm phá lấu tim mề

CGDN - Cơm phá lấu tim mề

40,000đ 35,000đ
CGĐN - Cơm gà xốt Mắm tỏi (nhỏ)

CGĐN - Cơm gà xốt Mắm tỏi (nhỏ)

40,000đ 35,000đ
CGĐN - Cơm gà xốt Tiêu Xanh (nhỏ)

CGĐN - Cơm gà xốt Tiêu Xanh (nhỏ)

40,000đ 35,000đ
CGĐN - Cơm gà xốt Truyền Thống (nhỏ)

CGĐN - Cơm gà xốt Truyền Thống (nhỏ)

40,000đ 35,000đ
CGĐN - Cơm gà xốt Chua Cay (nhỏ)

CGĐN - Cơm gà xốt Chua Cay (nhỏ)

40,000đ 35,000đ
CGĐN - Cơm Gà Góc 4 Xốt Chua Cay

CGĐN - Cơm Gà Góc 4 Xốt Chua Cay

50,000đ 45,000đ
CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi

CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi

50,000đ 45,000đ
CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh

CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh

50,000đ 45,000đ
CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Truyền Thống

CGĐN - Cơm gà góc 4 Xốt Truyền Thống

50,000đ 45,000đ
CGDN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh + Canh

CGDN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh + Canh

59,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Canh

CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Canh

59,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Canh

CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Canh

59,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Phá lấu tim mề

CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Phá lấu tim mề

58,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh+ Phá lấu tim mề

CGĐN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh+ Phá lấu tim mề

58,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Phá Lấu Tim Mề

CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Phá Lấu Tim Mề

58,000đ 48,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Canh

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Canh

69,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Canh

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Canh

69,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh

69,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Phá lấu tim mề

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Phá lấu tim mề

68,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Phá lấu tim mề

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Phá lấu tim mề

68,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Phá Lấu Tim Mề

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Phá Lấu Tim Mề

68,000đ 58,000đ
CGĐN - CB Gà  Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

74,000đ 62,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà Xốt Mắm Tỏi + Canh + Nước

74,000đ 62,000đ
CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà Xốt Chua Cay + Canh + Nước

74,000đ 62,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Tiêu Xanh + Canh + Nước

84,000đ 72,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Chua Cay + Canh + Nước

84,000đ 72,000đ
CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Canh + Nước

CGĐN - CB Gà góc 4 Xốt Mắm Tỏi + Canh + Nước

84,000đ 72,000đ
CGDN - CƠM 2 TRỨNG

CGDN - CƠM 2 TRỨNG

29,000đ